Menu Close

WT-1010

WT-1010 GSM For Alarm System เป็นอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย GSM มีความสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท WT-1010 มีระบบการโปรแกรมง่ายโดยใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา และการใช้ SMS

Fixed Wireless Terminal ใช้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์บ้านผ่านระบบ GSM (Fixed Wireless Terminal) ทดแทนในพื้นที่ไม่มีสายโทรศัพท์พื้นฐาน
GSM For Alarm System ใช้สำหรับระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ เช่นสัญญาณกันขโมย (Home Security) ระบบเตือนเพลิงไหม้ ( Fire Alarm) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Environment Control) ฯลฯ โดยระบบจะแจ้งเหตุเตือนภัยโดยอาศัยความสามารถของเครื่องในระบบหลัก
Output Remote Control ใช้เปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3 จุด สั่งงานด้วย SMS พร้อมระบบตอบกลับด้วย SMS
SMS Alarm Message โปรแกรมข้อความได้ 3 ข้อความ รองรับ 3 Input ใช้งาน
Fixed Wireless Terminal

WT-1010 Fixed Wireless Terminal คืออะไร

Fixed Wireless Terminal เป็นอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนโทรศัพท์บ้านให้เป็นโทรศัพท์แบบ GSM เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและการใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพียงนำ WT-1010 เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา หรือเชื่อมต่อกับตู้สาขา(PABX) ของบริษัทเท่านั้น ผู้ใช้ก็สามารถใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรออกผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานทางไกลในพื้นที่ต่างๆได้ในราคา โปรโมชั่นเหมาจ่าย ของ SIM Card จากค่ายมือถือต่างๆ ซึ่งประหยัดกว่าการโทรผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคู่สาย ให้แก่บริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องเสียแวลาติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ใหม่
ช่วยให้สื่อสารได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน
ประโยชน์ของ WT-1010 Fixed Wireless Terminal
▶ประหยัดค่าโทรศัพท์ด้วยการเลือก โปรโมชั่นเหมาจ่าย ที่คุ้มค่าจากเครือข่ายต่างๆ
▶เพิ่มทางเลือกให้สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา ได้เสมือนเป็นโทรศัพท์มือถือ
▶เพิ่มคู่สายได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
▶ติดต่อได้ทุกที่แม้ในพื้นแม้ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน

WT-1010 ใช้กับตู้สาขา(PABX) รองรับเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้สาขา

WT-1010 ใช้กับโทรศัพท์เครื่องเดียวเบอร์เดียว

การโทรแจ้งเตือนภัยสำหรับงาน Alarm System ในพื้นที่ๆ
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน

การโทรแจ้งเตือนภัยสำหรับงาน Alarm System
พร้อมระบบสำรองสายโทรศัพท์อัตโนมัติด้วย WT-1010

GSM For Alarm System
สำหรับสัญญาณเตือนภัย (Alarm System) ต่างๆที่มีระบบ Auto Dialer (ระบบโทรออกอัตโนมัติ) อยู่แล้วแต่ไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน WT-1010 ทำให้สัญญาณเตือนภัยที่มีระบบรายงานด้วยเสียง สามารถโทรรายงานแจ้งเหตุได้ โดยผ่านระบบ GSM ในราคาที่ประหยัดกว่าการใช้ GSM Module ที่มีราคาสูงกว่ามากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง การใช้งาน WT-1010 ไม่จำกัดแบบรุ่นของสัญญาณเตือนภัย เพียงสัญญาณเตือนภัยนั้นต้องมีระบบ Auto Dialer อยู่แล้ว
ประโยชน์
▶ใช้แทนโทรศัพท์บ้านให้ระบบสัญญาณเตือนภัย โทรออกรายงานเหตุการได้
▶ใช้เป็นระบบโทรศัพท์สำรองให้กับสัญญาณเตือนภัยกรณีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานขาดหาย(Telephone Line Fault)

Output Remote Control
WT-1010 สามารถสั่งเปืด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3 จุด ทั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม (Relay Module) เพื่อให้สามารถนำไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสสูงๆได้
การสั่งเปิด-ปิดทำได้โดยการสั่งด้วยคำสั่ง SMS ไปยังเบอร์โทรของ SIM Card ที่อยู๋ใน WT-1010

SMS Alarm Message
WT-1010 มี Input 3 จุดใช้งาน เมื่อมีการ Trig ที่ Input ในแต่ละจุด WT-1010 จะส่ง SMS ตามข้อความที่ได้โปรแกรมไว้ของแต่ละ Input ไปยังเบอร์โทรที่โปรแกรมไว้
การใช้งาน Input เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานเช่น การใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยด้วยSMS (SMS Alarm System) ที่ไม่มีการร้องเตือน การนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เสี่ยงอันตรายเช่น เครื่องจักร หรืออุตสาหกรรม

Technical Specifications