Menu Close

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ www.complexion.co.th ได้เพื่อค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซด์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถ ลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด และสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่ง e-mail ตามรายละเอียดในหน้า About us
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซด์ www.complexion.co.th นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
– ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่
– e-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์
ให้กับเว็บไซด์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซด์เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างที่เราและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านส่ง e-mail มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาและ e-mail ดังกล่าวไว้เพื่อความจำเป็นในการติดตามผล

เว็บไซด์ www.complexion.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

Policy เรื่อง E-mail
1. ขออนุญาตเก็บ e-mail ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ
ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศและกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสาร เพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศ หรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

2. การขออนุญาตยกเลิกการรับข่าวสาร หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร
 
การระงับข้อพิพาท

1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.complexion.co.th จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูล ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.complexion.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.complexion.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง www.complexion.co.th ได้ 3 ช่องทางคือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองและส่งมาได้ที่ถึง
       บริษัทยูโร เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
       805 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160


ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : sales@complexion.co.th

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.complexion.co.th โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการ ไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
 
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel (+66) 025475959-61
E-mail : e-commerce@dbd.go.th